Stałe urządzenia gaśnicze wykorzystywane są do gaszenia pożaru w pomieszczeniach o specjalnych rodzajach zagrożeń lub gdzie zastosowane są urządzenia i materiały do których gaszenia konieczne jest zastosowanie środka nieprzewodzącego elektrycznie, środka który nie pozostawia śladów i zanieczyszczeń na gaszonych materiałach.

Podstawowymi rodzajami tych gazów są:

•  Heptafluoropropan (HFC 227ea), o nazwie handlowej FM-200, jest związkiem węgla, fluoru i wodoru. Bezbarwny, bezwonny i nieprzewodzący elektrycznie. Zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej. Najlepsza alternatywa dla halonu;

•Ketonfluorowy, o nazwie handlowej Novec 1230 jest związkiem węgla, fluoru i tlenu. Bezbarwny, prawie bezwonny i nieprzewodzący elektrycznie. Zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej

•  Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;

•  Dwutlenek węgla CO2 , znany również z popularnych gaśnic śniegowych.

Instalacje halonowe nie są już dopuszczone do obrotu i należy je zastępować innymi środkami gaszącymi.

Stałe instalacje gaśnicze nadają się do gaszenia pożarów: (klasyfikacja na podstawie normy NFPA 2001)

> Pożary powierzchniowe klasy A – drewno i inne materiały zawierające celulozę

> Klasa B – ciecze palne

> Klasa C – instalacje elektryczne pod napięciem

Stałe urządzenie gaśnicze oparte na FM 200 i Novec 1230 spełnia wszystkie wymagania stawiane środkom używanym do gaszenia pomieszczeń zajmowanych przez ludzi. Po wyzwoleniu nie pozostawiają żadnych zanieczyszczeń, jak ma to miejsce w przypadku wody, piany czy proszku.

ZALETY:

- Działa szybko i skutecznie

- Zapewnia bezpieczeństwo ludziom

- Gwarantuje bezpieczeństwo ochranianemu sprzętowi

- Jest bezpieczny dla środowiska -posiada tzw. zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej

- Może być stosowany do gaszenia pożarów sprzętu elektrycznego pod napięciem

- Nie powoduje powstawania tzw. szoku termicznego dla elektroniki

- Nie powoduje powstawania osadów i zabrudzeń po zastosowaniu do gaszenia pożaru

- Nie wymaga wysokich kosztów instalacji i obsługi

- Zajmuje niewielką powierzchnię składowania

FM 200 oraz Novec 1230 nie może być stosowany gdy w chronionym pomieszczeniu znajdują się następujące materiały:

Materiały pirotechniczne, zawierające w sobie tlen niezbedby do spalania

Materiały aktywne chemicznie – sód, potas, magnez, tytan, cyrkon, uran i pluton

Wodorki metali

Dla wykonania instalacji gaszenia wymagane są niewielkie powierzchnie do składowania środka gaśniczego. Gaz FM 200 i Novec 1230 przechowywane są w takich samych zbiornikach i ich ilość dla takich samych instalacji jest taka sama. Inaczej jest z ilością zbiorników dla pozostałych środków gaśniczych. Gaz FM 200 jak również Novec 1230 w stężeniach projektowych wymaganych do zgaszenia większości pożarów traktowany jest jako bezpieczny dla ludzi. Minimalne stężenia projektowe FM 200 jest większe niż dla Novec 1230 dla gaszenia takiego samego paliwa.

INERGEN i ARGONITE

Mieszanina azotu, argonu i dwutlenku węgla, czyli gazów występujących w atmosferze ziemskiej. Gazy te są niepalne więc zadanie ich polega na obniżeniu poziomu tlenu w gaszonym pomieszczeniu do poziomu w którym proces palenia jest niemożliwy. Gazy obojętne nie mają wpływu na środowisko naturalne. Po uwolnieniu środka gaśniczego gazy te ulatniają się do atmosfery. Ilość środka gaśniczego konieczna do ugaszenia pożaru jest znacznie większa niż wcześniej wspomnianych środków gaśniczych. CO za tym idzie potrzeba większej ilości butli. Przy gaszeniu pomieszczeń gazami obojętnymi niezbędna jest natychmiastowa ewakuacja ludzi przebywających w pomieszczeniu, środki te tzw. Wypierają tlen co powoduje trudności z oddychaniem.

Dwutlenek węgla CO2

Gaszenie pomieszczeń przy użyciu dwutlenku węgla polega także na obniżeniu stężenia tlenu jak również na obniżeniu temperatury. CO2 może służyć do gaszenia maszynowni, pojedynczych urządzeń i pomieszczeń w których bezwzględnie nie może przebywać człowiek. Ilość butli zawierających CO2 potrzebnych do ugaszenia pożaru jest mniejsza od gazów obojętnych ale większa od FM 200 i Novec 1230 co przedstawia załączony rysunek

Obowiązek stosowania stałych urządzeń gaśniczych, do których zalicza się stałe urządzenia gaśnicze wodne (tryskaczowe i zraszaczowe), parowe, pianowe, gazowe i aerozolowe, proszkowe reguluje § 23 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru, jest wymagane w:

1.archiwach, wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;

2.muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;

3.ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o znaczeniu krajowym.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z § 23 ust.3 w strefach pożarowych i pomieszczeniach wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze gazowe lub z innym środkiem gaśniczym mogącym mieć wpływ na zdrowie ludzi powinny być zapewnione warunki bezpieczeństwa dla osób przebywających w tych pomieszczeniach, zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami dotyczącymi tych urządzeń.

Natomiast stosowanie stałych urządzeń gaśniczych wodnych jest wymagane w:

1.budynkach handlowych lub wystawowych:

2.jednokondygnacyjnych, w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 10 000 m2,

3.wielokondygnacyjnych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I o powierzchni powyżej 8 000 m2;

4.budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600;

5.salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 3 000;

6.budynkach użyteczności publicznej wysokościowych;

7.budynkach zamieszkania zbiorowego wysokościowych.

© Copyright 2009 SFT Serwis Sp. z o.o.